6, అక్టోబర్ 2014, సోమవారం

సాధువు చెప్పిన సలహా !


ఒక ఊళ్ళో గంగులు అనే బలశాలి ఒకడు ఉండే వాడు.వాడికి  కండ బలంతో పాటు, చెప్ప లేనంత అహంకారం కూడా ఉండేది. కన్నూ మిన్నూ కానకుండా పొగరుమోతు తనంతో వ్యవహరిస్తూ ఉండే వాడు. వాడిని చూస్తూనే ఊరి
 ప్రజ లందరూ ప్రక్కలకి తొలగి పోతూ ఉండే వారు. వాడితో ఎవరూ మాట్లాడడానికి సాహసించే వారు కాదు. అది చూసి, వాడు తనంటే అందరికీ చెప్ప లేనంత గౌరవం, భక్తీ ఉన్నాయని అనుకుంటూ ఉండే వాడు. ఆ విషయమే తండ్రికి కూడా తరచుగా చెబుతూ ఉండే వాడు. గంగులు తండ్రిచాలా ఉత్తముడు. తనకి అలాంటి దుర్మార్గుడయన కొడుకు పుట్టి నందుకు ఎప్పుడూ కుమిలి పోతూ ఉండే వాడు. ఎన్ని విధాలుగామంచి బుద్ధులు చెప్పినా , గంగులు వినిపించు కునే వాడు కాదు. అంతే కాక, తండ్రి మీద కూడా విరుచుకు పడుతూ ఉండే వాడు. తండ్రి వాడికి చెప్పి చెప్పి,  విసిగి పోయే వాడు.
    ఇలా ఉండగా ఆఊరికి  ఒక రోజు ఒక సాధుపుంగవుడు వచ్చేడు.అతని రాకతో ఊరి జనం అంతా తీర్ధయాత్ర లాగా బయలు దేరి సాధువును దర్శించు కోవడం మొదలు పెట్టారు.సాధువును చూడాలనే తొందరలో వెళ్తూ దారిలో గంగులు కనిపించినా మునుపటిలా వారు ప్రక్కలకి తొలగి పోవడం  మానేసారు ! దాంతో గంగులుకి విపరీత మయిన ఆగ్రహం వచ్చింది.  వడి వడిగా సాధువు దగ్గరకి వెళ్ళాడు. సాధువును ఏకాంతంగా కలసి ఇలా నిలదీసాడు: ‘‘ మీ రాకతో ఈ ఊరి ప్రజలు నన్ను మునుపటిలా పట్టించు కోవడం మానేసారు. నన్ను చూసి ప్రక్కలకి తొలగి పోవడం లేదు. ఇది వరకటిలా గౌరవ మర్యాదలు చూపించడం లేదు ! నాకు చాలా చిన్న తనంగా ఉంది. వాళ్ళు అలానన్ను ధిక్కరించడానికి కారణం ఏమిటో చెప్పండి’’ అనడిగేడు.
   సాధువు నవ్వి, ‘‘ఊరి ప్రజలు ఇంత వరకూ నిన్ను నిజమైన గౌరవ మర్యాదలతో చూస్తున్నారను కుంటున్నావా ! అది నీ  భ్రమ ! ఊరి వారి నుండి నువ్వు నిజమైన గౌరవ మర్యాదలు పొందాలంటే ,ఒక ఉపాయం చెబుతాను. విను. ఒక వారం, రోజుల పాటు నువ్వు అందరితోనూ స్నేహంగా మెలగు. అందరికీ వీలయినంత సాయం చెయ్యి. అందరితో మంచిగా ఉండు. ఎవరినీ భయ పెట్టేలా ఉండకు. ఇలా  ఓ వారం రోజుల పాటు చేసాక కూడా వారు నన్ను పట్టించు కోవడం లేదని నీకనిపిస్తే , మళ్ళీ నా దగ్గరకి దరా ! ఏం చెయ్యాలో  అప్పుడు చెబుతాను ’’ అని సలహా ఇచ్చేడు.
   సాధువు మాటలతో గంగులు ఆలోచనలో పడ్డాడు. తన తండ్రి తనతో తరచుగా చెప్పేదీ, సాధువు ఇప్పుడు చెబుతున్నదీ ఒకటే ! వారు చెబుతున్నట్టానే ఓ వారం రోజుల పాటు చేసి చూద్దాం ! అనుకున్నాడు. అందరితో సఖ్యంగా ఉంటూ, మంచిగా మర్యాదగా ప్రవర్తించడం మొదలు పెట్టాడు. అందరితో కలుపుగోలు తనంతో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు. అందరికీ వీలయినంత సాయం చేసే వాడు.  అప్పుడందరూ అభిమానంతో వాడి చుట్టూ తిరగడం మొదలు పెట్టారు ! ఇంతకు ముందు తనని చూస్తూనే భయంతో ఇళ్ళ లోకి దూరి పోతూ ఉండే పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు తన చుట్టూ చేరడం గంగులు గమనించేడు ! వాడికి చాలా సంతోషం కలిగింది .
   వారం తరువాత సలహా కోసం వాడు మరింక సాధువు దగ్గరకి వెళ్ళనక్కర లేక పోయింది !