22, ఆగస్టు 2014, శుక్రవారం

చెవులు లేని చెవుల పిల్లి !


అనగా అనగా ఒక కారడివిలో ఒక చెవుల పిల్లి ఉండేది. దానికి  ఎప్పుడూ స్వేచ్ఛగా దుముకుతూ తిరగడం చాలా ఇష్టం. అంతే కాక తాను అనుకున్నది జరిగి తీరాలనే పంతమూ, పట్టుదలా కూడా ఎక్కువే ! ఒక రోజు అది అడవిలో తిరుగుతూ ఉండగా దానికి ఒక పెద్ద ఏనుగు కనిపించింది.  ఆ ఏనుగు చెవులు చేటలంతేసి ఉన్నాయి.  ఏనుగు చెవులను చూసి చెవుల పిల్లి అసూయతో కుమిలి పోయింది.
‘‘ భగవంతుడా ! నువ్వెంత నిర్దయుడి వయ్యా !   అందరూ  చెవుల పిల్లి అని పిలిచేలా నన్ను పుట్టించావు. నాకా, ఈ వేలాడే చెవులను ఇచ్చావు. అందమయిన ఆకారం ఇచ్చావు. ఆ ఏనుగుని చూడు ! భారీ కాయంతో ఎంత అంద వికారంగా ఉందో ! దానికి చిన్న కళ్ళూ, చేటంత చెవులనూ ఇచ్చేవు. నీకిది ధర్మ మేనా ?  చెవుల పిల్లి అనే పేరున్న నాకు ఏనుగు వలె చేటంత చెవులు ఉన్నప్పుడు కదా నా పేరుకి సార్ధకత !’’ అని బాధ పడుతూ అడివంతా విచారంతో తిరిగింది. ఒక చోట ఒక మహా ముని తపస్సు చేసుకుంటూ దానికి కనబడ్డాడు.చెవుల పిల్లి తన గోడు ఆ ఋషి ముందు వెళ్ళ బోసుకుంది.  అది దేవుడు  ప్రకృతి సిద్ధంగా ప్రసాదించినదని ఋషి ఎంత చెప్పినా  చెవుల పిల్లి  విన లేదు. తనకి కూడా ఏనుగు కున్నలాంటి చేటంత చెవులు వచ్చేలా చేయమని ఋషిని  వేడుకుంది. ఎంత చెప్పినా మొండిగా అది వినక పోవడంతో ఇ ఋషి దానికి నుగు కున్నలాంటి చేటంత చెవులు వచ్చేలా చేసాడు. కొత్తగా వచ్చిన చేటంత చెవులను చూసుకుని చెవుల పిల్లి ఆనందంతో ఉప్పొంగి పోయింది. నేస్తాలకు తన చేటంత చెవులను చూపిస్తూ గొప్పలు పోయింది.  ‘‘ మన జాతికి చెవుల పిల్లులని పేరు. నిజానికి మనకి  ఇప్పుడు నాకున్నాయే, ఇంతలేసి చెవులు ఉండాలి.  మీవేం చెవులు ! నా చెవులు చూడండి ఎంత పెద్దవో ! ’’ అంటూ బడాయి పోయింది. దాని మిడిసిపాటు చూసి నేస్తాలు ఏమీ అన లేక పోయేయి.
    అయితే, ఆ చేటంత చెవులు వచ్చిన చెవుల పిల్లి సంతోషం ఎక్కువ కాలం నిలువ లేదు.  తన శరీరం కంటె చాలా పెద్దవయిన ఆ చెవులను మోసుకుంటూ నడవ లేక అది నానా అవస్థలూ పడసాగింది.ఏమీ తిన లేక పోయేది. విశ్రాంతిగా కునుకు తీయ లేక పోయేది. తక్కిన తోటి చెవుల పిల్లులు ఎప్పటి లాగే తమ పనులు హుషారుగా చేసుకుంటూ చెంగు చెంగున గెంతులు వేస్తూ తిరుగుతూ ఉంటే అది దిగులుగా భారీ చెవులను కదప లేక ఉండి పోయేది. ఇక లాభం లేదని మళ్ళీ  ఆ ఋషి పుంగవుడిని వెతుక్కుంటూ అడివంతా తిరిగింది.
   చాలా దూరం తిరిగి వెతగ్గా వెతగ్గా , దానికి ఆ ఋషి కన బడ్డాడు. వెంటనే చెవుల పిల్లి  ఋషితో  ‘‘ స్వామీ ! బుద్ధి తక్కువై నాకు ఏనుగుకి వలె చేటంత చెవులు కావాలని అడిగేను. మీరు ప్రసాదించేరు. వీటితో నాకు నానా యాతనగా ఉంది. ఇక ఇవి నాకు వద్దు.వెంటనే ఇవి పోయేలా అనుగ్రహించండి. అంతే కాదు, నాకసలు ఇప్పుడు చెవులంటేనే రోత పుడుతోంది.  అందు చేత నాకు అసలు చెవులే లేకుండా చేయండి ’’ అంది. దాని మాటలకు ఋషి నవ్వుతూ
 ‘‘ చిన్నారీ ! నువ్వు తగని కోరికలు కోరుతున్నావు !  చేటంత చెవులు కావాలని కోరుకుని దాని వలన అనర్ధాన్ని అనుభవించేవు. అయినా నీకు ఙ్ఞానోదయం కలుగ లేదు.  ఇప్పుడసలు చెవులే వద్దంటున్నావు.  ప్రమాదం సుమా ! ’’ అని హెచ్చరించాడు
అయినా సరే అ జగమొండి చెవుల పిల్లి తన పంతం విడువ లేదు.ఏమయినా సరే తనకు చెవులే అక్కర లేదంటూ భీష్మించుకు కూర్చుంది.ఇక చేసేది లేక ఋషి దానికి చెవులే లేకుండా చేసి వెళ్ళి పోయాడు.
     చెవులు లేని చెవుల పిల్లి సరదాగా గెంతులు వేస్తూ తన నేస్తాల దగ్గరకి వచ్చింది. వాటితో గొప్పగా ఇలా అంది ‘‘ పేరు గొప్పా ఊరు దిబ్బానూ !
చెవుల పిల్లులమట ! చెవుల పిల్లులం ! మన కంటె లోకంలో ఏ ఇతర జంతువుకీ మనకున్నంత చెవులు లేనప్పుడు కదా మనం ఆ పేరుకి తగిన వారమవుతాం ! అందు చేత నేనిప్పుడు చెవులే లేకుండా చేసుకున్నాను. ఎంత హాయిగా ఉందో !
నాకా చెవులంటేనే అసహ్యం ! మీరంతా ఆ దిక్కుమాలిన చెవులను వేలాడేసుకుని తిరగండి!  నన్ను చూసి కుళ్ళుకోండి ! ’’ అంది గర్వంగా.
    ఐతే, ఈ సారి కూడా దాని  ఆనందం ఎక్కువ సేపు నిలవ లేదు. చెవులంటూ లేక పెవడం  వల్ల దాని కసలు ఏ శబ్దమూ వినిపించడం లేదు !  లోగడ చీమ చిటుక్కు మన్నా దానికి తెలిసి పోయేది.  ఇప్పుడా అవకాశం దానికి లేకుండా పోయింది.  దాని తెంపరి తనం తెలిసినా, దాని మీద జాలితో తక్కిన చెవుల పిల్లులు శత్రువు జాడ పొడసూపగానే దానిని హెచ్చరించేవి. అవి హెచ్చరించే దాకా దానికా సంగతే తెలిసేది కాదు కూడానూ ! చాలా సార్లు తృటిలో పెద్ద ప్రమాదాల నుండి నేస్తాల వలన తప్పించుకో గలిగింది.  ఇలా అనుక్షణం  అది తక్కిన చెవుల పిల్లుల మీద ఆధార పడ వలసి వస్తోంది. ప్రతి క్షణం ఏ ఆపద వస్తుందో అని భయంతో గడగడలాడి పోతోంది. రాబోయే ఆపదను గ్రహించడానికి దానికిప్పుడు చెవులు లేవు కదా !
   తన తప్పును తెలుసుకుని అది తనకి తిరిగి మామూలుగా ఉండే చెవులనిమ్మని వేడుకుందామని ఆ ఋషి కోసం వెతుకుతూ అడివంతా తిరిగింది.
    ఎంత వెతికినా దానికి ఆ ఋషి జాడ కనబడనే  లేదు !
     చేసు కున్నంత వారికి చేసుకున్నంత !!